ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวง เรื่องการจ่าเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเติม

ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวง เรื่องการจ่าเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเติม

Publish 2021-01-24 12:04:14


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ออกโดยนาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา75 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 800 บาท ต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน ” ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

 

                                                                 >>Lazada ดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน