ครบรอบ ๖๐ ปี วันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓

ครบรอบ ๖๐ ปี วันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓

Publish 2020-07-09 09:13:46


วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๒๙ นาฬิกา พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ครบ ๖๐ ปี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ การจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม จาก กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น กองบัญชาการกองทัพไทย และยังคงให้ยึดถือวันที่ ๑๖ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๓๓ ท่าน

 

 
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ “กองทัพไทย” ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลส่วนราชการ ในกองทัพไทย ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมของทั้งสามเหล่าทัพ ซึ่งจำเป็นต้องสนธิ  ขีดความสามารถอย่างประสานสอดคล้อง เนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันและอนาคต ยากที่เหล่าทัพใดจะสามารถชนะในสนามรบได้โดยลำพัง เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การรบ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รุนแรง ครอบคลุมหลายมิติ และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

 

  

การจัดงานในวันนี้มีพิธีที่สำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย พิธีสงฆ์ และพิธีรับมอบวัตถุมงคลและของ ที่ระลึก ณ ห้องนเรศวรทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล  และกระทรวงกลาโหม ในการดูแลความมั่นคงของรัฐ ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขของประเทศชาติสืบไป

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;