ปตท. ผู้นำความปลอดภัยบนท้องถนน จัด PTT Zero Accident Award 2018

Publish 2018-07-04 14:22:58          รู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยครองอันดับ 1 การเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลกในปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยปี 2560 มีจำนวนอุบัติเหตุทั้งสิ้น 327,562 ราย เสียชีวิต 10,462 ราย และช่วงระยะเวลาเพียง 3 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 64,642 ราย มีผู้เสียชีวิต 2,427 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ครองอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง คือ เมาสุรา รองลงมา คือ ขับรถเร็วกว่ากำหนด      

          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ขับรถปลอดภัยตลอดเส้นทาง ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่, ฝึกอบรมและทดสอบการขับขี่ป้องกันอุบัติเหตุ, ส่งเสริมและผลักดันสร้างทัศนคติที่ดีในการขับขี่ รวมไปถึงมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันและป้องกันอุบัติเหตุ จึงได้จัดงาน PTT Zero accident award 2018  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อมอบรางวัลหน่วยงานที่ส่งเสริมและผลักดันการใช้ระบบ IVMS (In Vehicle Monitoring System)  คืออุปกรณ์ควบคุมพฤติกรรมที่อาจจะนำพามาสู่การเกิดอุบัติเหตุ โดยมีระบบแจ้งเตือน ซึ่งจะนำผลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ระบบจะสามารถระบุตำแหน่งได้ทั่วประเทศ ซึ่งตำแหน่งที่ได้นั้นมาจากการคำนวนพิกัดของดาวเทียมเพื่อให้ทราบข้อมูลสถานะของยานพาหนะได้ เช่น สถานะการติดเครื่องยนต์กำลังวิ่ง, จอด , จอดติดเครื่องยนต์ ,ออกตัวกระชาก ,เบรกกะทันหัน และการแสดงเส้นทางการวิ่ง เป็นต้น

ปตท.มุ่งมั่นพัฒนาที่จะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์มาโดยตลอด ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และมีการสนับสนุนกิจกรรมมากมาย กับนิยามคำว่า "ขับดีมีสุข"                ทั้งนี้  ปตท.ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ แนวทางการหยุดอุบัติเหตด้วย 4E  โดยถอดรหัส อุบัติเหตุพิชิต Zero Accident ด้วย โดยยึดหลักตาม”แนวทางการหยุดอุบัติเหตุด้วย 4E”  อันประกอบไปด้วย

E1 : ENGINERRING เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่โดยการติดตั้งเทคโนโลยี ระบบ IVMS   ที่สามารถบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่

E2 : EDUCATION การฝึกอบรมและทดสอบ การขับรถป้องกันอุบัติเหตุโดยได้กำหนดให้พนักงานของบริษัท และของบริษัทคู่ค้าที่ต้องขับรถในธุรกิจ ต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบการขับรถป้องกันอุบัติเหตุ ตามมารตราฐานของบริษัทการขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

E3 : ENCOURAGEMENT    โดยการยึดหลัก “คนทำดีต้องได้ดี” จึงได้ร่วมสร้างกำลังใจ และทัศนคติการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุเสมอมา ซึ่งในปี 2561 ปตท.ได้มีการจัดเวทีสำหรับสนับสนุนคนทำดี มีรางวัล

E4 : ENFORCEMENT     ปตท.มีข้อกำหนด ว่าด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากยานพาหนะของปตท. พ.ศ. 2557 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของปตท. ปลอดภัยตลอดเส้นทาง

ข้อมูลที่ได้มานั้น   IVMS สามารถนำมาข้อมูลแบ่งได้เป็น 4 แบบ ประหยัด ปลอดภัย ป้องกัน และอ่อนล้า

- ประหยัด ด้วยเทคโนโลยี IVMS สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้พลังงานของเครื่องยนต์  ไม่ว่าจะเป็นการออกรถ หรือการเหยียบคันแร่ง หรือแม้แต่การเบรคกะทันหัน พฤติกรรมต่างๆที่ยกตัวอย่างมานี้ ล้วนทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน และเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย

- ปลอดภัย พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการขับขี่ ระบบ  IVMS  สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง ในกรณีเสี่ยง

- ป้องกัน ระบบ  IVMS  จะช่วยแจ้งเตือนการชน  ทั้งคน  สัตว์  สิ่งของ  โดยการแสกนและแจ้งเตือนสิ่งที่มากีดขวางด้านหน้า อาทิ  คนเดินข้ามถนน , ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งจะแจ้งเตือนในกรณีที่แบตเตอรี่ต่ำ  การไม่แสดงตัวผู้ขับขี่ หรือทาบบัตรตลอดเส้นทางในกรณีผู้ขับแสดงตัวตนและขับขี่มาแล้ว 4 ชั่วโมง จะต้องพักอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้ผู้ขับได้พักผ่อนและลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ระบบ IVMS  จะสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนผู้ขับขี่ได้

- ความอ่อนล้า ระบบ  IVMS  สามารถแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ขับเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว หรือแม้แต่การขับคร่อมเลน ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าผู้ขับขี่อาจมีอาการหลับใน สะลึมสะลือ ระบบ IVMS  จะทำการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

        อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่เพียงตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่ผู้ขับขี่ควรมีจิตสำนึกในการใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน  หน่วยงานต่างๆ  ได้ออกมาตรการและมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดแล้ว  รถยนต์ส่วนตัวของประชาชนทั่วไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงในการเดินทางของส่วนรวมได้เช่นกัน ผู้ขับขี่ควรหาข้อมูลหรือเช็คเส้นทางที่จะเดินทางไป ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทาง  มีสติคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอด ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตราการบาดเจ็บของประชาชน

เรียบเรียงโดย

อมเรศ พึ่งลอย