ปตท. จับมือ 9 ธนาคาร พัฒนานวัตกรรมด้านการเงิน ขับเคลื่อนสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

Publish 2018-05-31 14:00:28          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ให้เกียรติร่วมใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ     ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่าง  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  และ ธนาคารออมสิน  โดยมี คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับผู้บริหาร ทั้ง 9 ธนาคาร เพื่อร่วมกันวางแผนและพัฒนานวัตกรรมด้านการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ               ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรม           คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท. กล่าวว่า “ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง ปตท. กับทั้ง 9 ธนาคาร ถือเป็นความตั้งใจของ ปตท. เพื่อร่วมผลักดันนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของภาครัฐ ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นส่งเสริมและผลักดัน    การพัฒนาระบบ และนวัตกรรมทางการเงินของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน นำไปสู่การต่อยอดและขยายการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ต่อไป”          การลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งนี้ มีระยะเวลา  2  ปี   โดย ปตท. จะร่วมกับธนาคาร ทั้ง 9 แห่ง กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของทั้งสองฝ่าย  ผลักดันการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางการเงิน เช่น ระบบการประกันภัย อนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งการปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกันชักชวนคู่ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อต่อยอดและขยายการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ต่อไปเรียบเรียงโดย

อมเรศ พึ่งลอย


Suggess News