เกษตรชัยนาท เตรียมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้ความรู้การปลูกพืชไร่คุณภาพดีแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Publish 2018-02-15 02:01:31วันนี้(14 ก.พ.61) นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือของงานวิจัย พัฒนา และงานบริการวิชาการเกษตรให้มีความสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการบูรณาการ ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อการพัฒนาให้บริการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร และแก้ปัญหาร่วมกันในรูปกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่และกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้โดยจังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ปลูกพืชไร่ประมาณ 303,799 ไร่ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชัยนาทอีกชนิดหนึ่ง ปลูกมากในท้องที่ อ.หันคา อ.เนินขาม อ.หนองมะโมง และ อ.วัดสิงห์ ตามลำดับ ซึ่งเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 108,809 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 3,250 กิโลกรัม/ไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน 275,429 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 9 ตัน/ไร่ ซึ่งพบว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเกษตรกรขาดความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิต จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดังนั้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท จะจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และงานรณรงค์การผลิตพืชไร่คุณภาพดี” บริเวณสนามองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ในจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน

 

 ภายในงานจะจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ ให้เกษตรกรแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 60 คน ได้เข้าศึกษา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงเกษตรของตนเอง  ซึ่งจะมี 5 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 เป็นเรื่องหลักการเตรียมดินที่ดีในการปลูกพืชไร่ และการจัดการระบบน้ำในพืชไร่ โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ฐานที่ 2. เรื่องการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท   ฐานที่ 3. เรื่องการลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพืชไร่ โดยสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท  ฐานที่ 4. เรื่องการใช้พันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ฐานที่ 5. เรื่องการใช้พันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยนาท