ปศุสัตว์ชัยนาท มอบเงินกู้ยืม 10 ล้านบาท ให้เกษตรกรใช้เป็นทุนเลี้ยงโคเนื้อ สร้างอาชีพระยะที่ 2

Publish 2018-02-15 01:46:17นนี้(14 ก.พ.61) ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นายสัตวแพทย์ อภิชาต สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบเงินกู้ยืม โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ 2 ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ วิสาหกิจชุมชน โดยมอบเงินกู้ยืมวงเงิน 10 ล้านบาท ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 กลุ่ม รวมสมาชิกเกษตรกร 40 ราย

 

 

 นายสัตวแพทย์ อภิชาต สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้รับนโยบายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ดำเนินการตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน และ เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 กลุ่ม รวมสมาชิกเกษตรกร 40 ราย ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านหนองกุ้ง อำเภอสรรพยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กลุ่มที่ 2 อำเภอหนองมะโมง วิสาหกิจชุมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เพื่ออนุรักษ์โค-กระบือ บ้านหนองตะคลอง อำเภอหันคา และวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เลี้ยงโคขุน อำเภอหนองมะโมง โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มละ 10 ราย กู้ยืมเงินกับกรมปศุสัตว์ ไม่เกิน 2,500,000 บาท สมาชิกขอสินเชื่อกับวิสาหกิจชุมชนฯ รายละไม่เกิน 250,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย เช่าซื้อแม่โคเนื้อรายละไม่เกิน 5 ตัวๆละไม่เกิน 40,000 บาท ค่าก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือน หรือแปลงพืชอาหารสัตว์ รายละไม่เกิน 50,000 บาททั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาโครงการ 7 ปี ส่งคืนเฉพาะเงินต้น ในปีที่ 4-7 ปีละ 62,500 บาท ซึ่งจังหวัดชัยนาทมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯเข้าร่วมโครงการฯ 40 ราย วงเงินกู้ยืม 10 ล้านบาท จะทำให้เกษตรกรในจังหวัดชัยนาท มีอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ มีรายได้อย่างยั่งยืน เพิ่มจำนวนโคเนื้อพันธุ์ดีเข้าสู่ระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศ เป็นโคเนื้อต้นน้ำ และเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากมูลโคเนื้อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงดินหรือผลิตก๊าซชีวภาพหุงต้มในครัวเรือนด้วย

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยนาท