ประจินฟิตปั๋ง ไปครม.สัญจรสงขลา วิ่งตรวจท่าเรือปากบารา เยี่ยมแพปลาเอกชน เช็คสภาพแรงงานต่างด้าว

Publish 2017-11-27 17:12:13วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปยังจังหวัดสตูลเพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีนายภัทรพนธ์  รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

 ในเวลา ๑๒.๐๐ น. คณะของรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อตรวจเยี่ยมศุนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออก เรือประมงปากบารา โดยศูนย์ควบคุมฯ ดังกล่าวนี้ ดำเนินงานภายใต้ข้อสั่งการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีชุดสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานในการควบคุม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการทำการประมงในพื้นที่จังหวัดสตูล ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และตำรวจน้ำ

 

 

ทั้งนี้ในการรับฟังการบรรยายสรุป ทราบว่า การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมเรือประมงและการทำการประมง ทำให้ความพร้อมของระบบการปฏิบัติงานไม่มีปัญหาทั้งในส่วนของตรวจและติดต่อสื่อสาร ซึ่งโดยภาพรวมการกำกับดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมแพปลาของภาคเอกชนที่มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าอยู่ในระบบเป็นจำนวนมากและสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการ

 

 

 จากนั้นในช่วงบ่ายคณะของรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ที่แปลงของนางสุชาฎา  หมัดหลี หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโคน จังหวัดสตูล ต่อด้วยการตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรชุมชน ระดุมชน ปี ๒๕๖๐ ของกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านควนโสน ตำบลควนสตออำเภอควนโคน จังหวัดสตูล และสุดท้ายที่การตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองดุสน ของสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานที่บ้านโตน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าสร้างและส่งเสริมพลังงานทดแทนภายในประเทศ
 

 

 เรียบเรียงโดย

อาทิตย์ เจิดจรัส