9 พ.ค. นี้ เชิญคนไทย ร่วมฟังการเสวนา "ปัญหาแรงงาน - ค้ามนุษย์" ในประชาคมอาเซียน สู่การกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน !!

Publish 2016-05-08 17:51:44 

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา สื่อสารมวลชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการเสวนาวิจัยนโยบาย เรื่อง " Researching Slavery Scandals and Marine Policy in enlarging ASEAN " ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง

 

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นด้านแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในภาคประมงทะเลในและนอกน่านน้ำ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้ประเทศไทยถูกปรับลดอันดับไปอยู่ใน Tier 3 จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (US’s Trafficking in Persons Report: TIP Report) ของสหรัฐฯ และข้อสำคัญได้แก่ความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ไร้การรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) ในเรื่องนี้ประชาคมยุโรปโดยคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และการประมงจึงเป็นกลไกติดตามปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานทาสในภาคประมง อำนาจภายนอกจากสองแหล่งข้างต้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและยุโรป จึงกลายเป็นตัวบีบและกดดันให้เกิดการพัฒนาระบบควบคุมการประมง และสถานะของแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไปพร้อมกัน

 

สถานการณ์ข้างต้น บ่งชี้ถึงปัญหาที่ท้าทายว่า ประเทศไทยจะถูกจัดอันดับให้ดีขึ้นต่อกรณีปัญหาแรงงานทาส และค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา และพ้นจากใบเหลืองกรณี IUU Fishing จาก EU ได้หรือไม่เท่าที่ผ่านมา สิ่งที่เป็นประเด็นในสายตาของรัฐบาล ได้แก่ การจัดระเบียบเรือประมงกับการติดตาม และการตรวจสอบสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ที่มีการผลิต แปรรูปเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่ประเด็นที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อน ยังมีอย่างน้อยอีก 2 ประเด็น ได้แก่ ประการแรก แนวนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานทั้งไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและรับกับสถานการณ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในบริบทอาเซียน และมีการบูรณาการการทำงานร่วมมืออย่างจริงจัง และประการที่สอง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ภาคีในการทำงานกับภาคีที่หลากหลาย ภาคีต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนในและต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น  โดยการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยของชุมชนวิชาการไปสู่การเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบาย

 

โดยปัญหาที่ประมงนอกน่านน้ำและปัญหาแรงงานประมงที่มีลักษณะความซับซ้อนและเข้าถึงยาก วิชาการการวิจัยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประเทศและส่วนรวม  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จึงได้จัดการเสวนาวิจัยนโยบายดังกล่าวขึ้น  เพื่อระดมความรู้จากประสบการณ์การแก้ไขปัญหาและจากนักวิจัยถึงสถานะของปัญหา สถานะของความรู้ในการแก้ปัญหา และความจำเป็นที่ต้องสร้างงานวิจัยร่วมกัน   ซึ่งจะเป็นพลังทางสังคมที่สำคัญในการจัดการปัญหาแรงงานไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

รูปแบบการจัดงาน

1. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากประสบการณ์ร่วมแก้ปัญหาและจากการวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานจากนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะจากนักวิจัยนโยบายประมงและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจากอินโดนีเซีย
2. สร้างแนวทางวิจัยและชุมชนวิชาการเพื่อร่วมกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาประมงอย่างยั่งยืน  และมีส่วนร่วมในการนำเสนอไปสู่กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

วันเวลา/สถานที่

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง ชั้น 16 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คณะผู้ร่วมจัดงาน

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถระบุสถานะของปัญหาและสถานะความรู้ในการแก้ไขปัญหาประมงนอกน่านน้ำและแรงงานประมงของไทย
2. แนวทางความร่วมมือและการสนับสนุนส่วนร่วมในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของผู้ประสบปัญหา ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 
 (ร่าง) การเสวนาวิจัยนโยบาย เรื่อง  " Researching Slavery Scandals and Marine Policy in enlarging ASEAN "

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน “State of Play” โดย ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว

09.15 – 09.45 น. “State of the Issue : Rescue Operations and Beyond”  โดย
      คุณสมพงค์ สระแก้ว มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
      คุณดรณภา  สุกกรี เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความโปร่งใสในภาคการประมงและ 
      อุตสาหกรรมต่อเนื่อง (MAST)

09.45 – 10.15 น. “Slavery Scandals: Unpacking Labour Challenges and Policy Responses within the Off-Shore Fisheries Sector” – presented by Prof. Dr. Peter Vandergeest, Department of Geography, Faculty of Liberal Arts & Professional Studies, York University, and Assoc. Prof. Dr. Melissa  Marschke, International Development and Global Studies , Social Sciences , University of Ottawa 

10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 น. - 11.20 น. “Researching Fisheries” – remarked/speeched by  Prof. Yekti Maunati, the Research Center for Regional Resources, the Indonesian Institute of Sciences (PSDR-LIPI).

11.20 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนข้อซักถาม และปิดงาน

 
ดวงพร (หญิง) ศูนย์ศึกษาสันติภาพฯ

Ms.Duangporn  Marksiri
Center for Peace and Conflict Studies
Chulalongkorn University
254 Chaloem Rajakumari 60 Building, 16thFloor Pathumwan, Bangkok 1
Suggess News